Polityka prywatności sklepu internetowego zoo8.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (żądanych przez Użytkownika), przez Sklep ZOO 8 działający pod adresem internetowym https://zoo8.pl, prowadzony przez: Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała, ul. Serbska 3/28; 30-638 Kraków, NIP: 679-107-92-30 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Krakowa pod numerem REGON 357174775.

Ten tekst ma na celu poinformowanie jakie dane na temat odwiedzającego niniejszą witrynę są zbierane i w jaki sposób mogą być przetwarzane.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrażasz zgodę. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji przez nasz serwis zamówienia, w przypadku gdy postanowisz jednak nie podawać tych danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.

W naszym serwisie zawsze masz prawo, w każdej chwili, zaktualizować lub całkowicie usunąć swoje dane osobowe. Jeśli nie wiesz jak to zrobić - obsługa naszego serwisu udzieli Ci w tym zakresie pomocy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo zakupów, dlatego zapewniamy, że nasza firma bardzo restrykcyjnie przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były u nas bezpieczne, a Ty byś czuł się bezpiecznie korzystając z sklepu internetowego zoo8.pl.

Poniżej znajdziesz wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące polityki prywatności naszego sklepu.
Zachęcamy do zapoznania się z nią, a jeśli będziesz mieć jeszcze jakieś pytania - chętnie na nie odpowiemy.


1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała ul. Serbska 3/28 30-638 Kraków NIP: 679-107-92-30 firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. Krakowa pod numerem REGON 357174775, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


2. Ochrona Twoich danych osobowych

Administrator, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji ze Sklepem (czat online, fanpage Facebook) zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Sklepie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:

Imię i Nazwisko

Adres Zamieszkania

Adres Dostawy - jeśli jest inny niż Adres Zamieszkania

Dane firmy (jeśli kupujący życzy sobie otrzymać fakturę zakupu)

Adres Poczty Elektronicznej (adres e-mail)

Numer Telefonu

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych w trakcie procesu zakładania konta klienta (rejestracji) lub składania zamówienia bez zakładania konta klienta (zakupy jako gość) jest niezbędne na potrzeby: złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy oraz ewentualnego wszczęcia procedury reklamacyjnej lub procedury zwrotu towaru. Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie użytkownika). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO dane Użytkowników, będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia tj. sprzedaży oraz dostawy zamówionych towarów jak też w celu realizacji pozostałych uprawnień przysługującym Użytkownikom z tytułu zawartej umowy (np. reklamacja, zwrot towaru).

Podanie danych do celu realizacji usługi jest wymogiem umownym oraz warunkiem realizacji usług oferowanych przez Sklep ZOO 8, brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług sklepu.

Administrator przetwarza dane również w celu promocji własnych usług i towarów w tym przesyłania Użytkownikowi elektronicznej informacji (mail) o dostępnym asortymencie. Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora).

Klient otrzyma od Administratora elektroniczną informacje handlową dotyczącą usług i towarów własnych tylko w przypadku, w którym, za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji (newsletter).

Wyrażenie zgody na otrzymywanie elektronicznej informacji handlowej jest dobrowolne i nie blokuje możliwości skorzystania z usług Sklepu.

Dane osobowe Klienta będą przez Administratora zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji powyższych celów.

W celu realizacji umowy Sklep ZOO 8 może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących kategorii odbiorców: operatorów logistycznych i firm kurierskich - w celu realizacji procesu wysyłki towaru, na potrzeby obsługi procesu reklamacyjnego oraz na potrzeby obsługi procesu zwrotu towaru. Dane udostępniane są również zewnętrznej firmie księgowej, w celu właściwej obsługi księgowej zamówień.

Zebrane od Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Klienta, usunięcia konta Klienta w systemie Administratora bądź skorzystania przez Klienta z wymienionych poniżej praw, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Klient ma dostęp do zarządzania prywatnością z poziomu indywidualnego konta Klienta, dostępnego po rejestracji.

Sklep ZOO 8 nie prowadzi działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

3. Prawa Klientów


W celu skorzystania z wymienionych niżej praw należy skontaktować się z Administratorem.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
- adresu poczty elektronicznej sklep@zoo8.pl
- telefonicznie pod numerem tel. 12 655 97 81 (od 6.00 do 24.00)
- korzystając z formularza kontaktowego na stronie www lub czatu online na stronie internetowej sklepu

Klient jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a). celu przetwarzania;
b). kategorii odnośnych danych osobowych;
c). informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d). planowanego okresu przechowywania danych osobowych
e). informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f). informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g). jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient ma prawo żądania uzupełnienia jego niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”):
a). dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b). Klient cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c). Klient wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Klient wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
d). dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e). dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w f). prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
g). dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Klient ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Klient którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego - prawo sprzeciwu.

Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące.

Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO, w dowolnym momencie.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Pliki cookies

https://zoo8.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia ZOO 8 rozpoznania Ciebie i dostosowania strony sklepu do Twoich potrzeb.

zoo8.pl wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zalogowania;
2. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania sklepu internetowego zoo8.pl;
3. zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
4. tworzenia statystyk i raportów funkcjonowania zoo8.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z zoo8.pl nie możemy zagwarantować poprawnego działania sklepu.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w zoo8.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeszcze więcej szczegółowych informacji o Polityce plików cookies znajdziesz tutaj.


5. Zmiany w polityce bezpieczeństwa


zoo8.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od wymaganego prawem.

O takiej zmianie sklep internetowy ZOO 8 powiadomi Klientów drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail) oraz na stronie internetowej sklepu.

6. Informacje końcowe

ZOO 8 kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała
ul. Osiedlowa 35
32 – 020 Wieliczka
NIP: 679-107-92-30
sklep@zoo8.pl

Data ogłoszenia polityki prywatności: 23 maja 2018r.