Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała z siedzibą w Wieliczce przy ul. Osiedlowej 35 (32-020), za pośrednictwem sklepu internetowego ZOO 8 zwanego dalej: „Sklepem/Sklepem Internetowym”. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://zoo8.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy.
Kontakt ze sprzedawcą można nawiązać za pomocą:
- adresu poczty elektronicznej sklep@zoo8.pl
- telefonicznie pod numerem tel. 12 655 97 81 (od 6.00 do 24.00)
- korzystając z formularza kontaktowego na stronie www lub czatu online na stronie internetowej sklepu


Spis treści
§1 Postanowienia ogólne
§2 Rejestracja i logowanie
§3 Składanie zamówień
§4 Sposoby płatności
§5 Koszty dostawy
§6 Prawo odstąpienia od umowy
§7 Reklamacje
§8 Wymiana towaru
§9 Newsletter
§10 Polityka prywatności
§11 Postanowienia końcowe


Definicje:
Regulamin - poniższy regulamin
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
Konto Klienta – wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych a także zarządzania swoimi danymi w tym anonimizacji oraz ich usunięcia
Produkt(y)/Towar(y) – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie
Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
Sklep/Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem zoo8.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
Sprzedawca – firma Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała, ul. Serbska 3/28; 30-638 Kraków, NIP: 679-107-92-30, tel. 12 655 97 81. Adres korespondencyjny: ul. Osiedlowa 35, 32-020 Wieliczka.
Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego ZOO 8.
2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://zoo8.pl prowadzony jest przez Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała, zarejestrowaną pod adresem ul. Serbska 3/28 (30-638) w Krakowie posługującą się numerem NIP 679-107-92-30 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Krakowa pod numerem REGON 357174775 oraz posiadającą siedzibę w Wieliczce przy ul. Osiedlowej 35 (32-020 Wieliczka), będącego jednocześnie jego właścicielem zwanym dalej "Sprzedawcą".
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w każdym momencie Klient ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Sklep internetowy umożliwia zakup towarów znajdujących się w asortymencie sklepu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca umożliwia zakup w walutach określonych w Sklepie internetowym oraz dostawę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wybór dostawcy i opcje dostawy zostały określone w sekcji niniejszego Regulaminu jako Koszty dostawy i są dostępne pod adresem Koszty i sposób dostawy.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności. Klient może się z nimi zapoznać pod adresem (Regulamin) oraz (Polityka Prywatności).
5. W chwili złożenia Zamówienia Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Kupującemu Przedmiotu będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnienie do złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Informacje o Produktach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego
7. Właścicielem opisów i zdjęć produktów zamieszczonych na stronach Sklepu, jest Sprzedający lub producent przedstawianego produktu. Kopiowanie i publiczne wykorzystywanie zamieszczanych treści bez zgody właściciela jest surowo zabronione.


§2 REJESTRACJA I LOGOWANIE
1. Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://zoo8.pl.
2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego lub składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
6. Podczas rejestracji Konta Klienta, Klient ma możliwość dokonać wyboru zgód na przetwarzanie danych osobowych. Wyszczególnione zgody mają swoje odzwierciedlenie w realizowanej przez Sklep Polityce prywatności, która dostosowana jest do aktualnych przepisów prawa polskiego i europejskiego.
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez:
a) wybranie opcji usunięcia konta w sekcji Moje konto na stronie www Sklepu
b) przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zoo8.pl albo w formie pisemnej na adres: Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała ul. Osiedlowa 35, 32-020 Wieliczka, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym. Wypowiedzenie umowy może nastąpić także poprzez likwidację Konta Klienta.
9. Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności:
a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
d) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).


§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu.
3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka produktu;
b. podanie danych do wysyłki lub zalogowanie się do indywidualnego Konta Klienta;
c. wybór rodzaju dostawy;
d. wybór miejsca dostawy produktu;
e. wybór rodzaju płatności;
f. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Realizuj zamówienie”. Po potwierdzeniu zakupu w przypadku wyboru płatności online następuje przekierowanie do płatności. W przypadku wysyłki za pobraniem lub płatności przelewem tradycyjnym następuje przejście do podsumowania zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie jego złożenia za pośrednictwem strony sklepu oraz poczty e-mail.
5. Umowa sprzedaży uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną lub telefoniczną informację Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Produktu, potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilość oraz cenie zamówionych Produktów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
6. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zoo8.pl.
7. W przypadku określonym w punkcie 6, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Klient ma prawo do zmiany lub anulowania złożonego zamówienia, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, do momentu otrzymania od sklepu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
9. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Produkty, chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Towarów, jeżeli Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze.

§4 SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a). Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
b). Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Bank Zachodni WBK S.A. 61 1090 2053 0000 0001 2406 3765
W tytule przelewu wpisując NUMER ZAMÓWIENIA.
c). Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności” oraz na stronie internetowej www.przelewy24.pl.
d). Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal.
2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: przelewy24.pl, DialCom24 Sp. z o.o.; 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15; NIP 781-173-38-52, REGON 634509164; Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000.
3. Termin płatności:
a). W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na wskazany rachunek w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
b). W przypadku wpłaty na rachunek bankowy sprzedawcy na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu numer zamówienia.
c). W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dostawy, które określone są w §5 i są uzależnione od wartości Zamówienia.
5. ZOO 8 zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. ZOO 8 zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

§5 KOSZTY DOSTAWY
1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy produktu:
Kurier DPD – teren całej Rzeczpospolitej Polskiej
Transport firmowy Sprzedawcy – Kraków i okolice oraz Wieliczka i okolice
a). Sprzedawca nie ma obowiązku każdorazowo informować Klienta o przydzielonym sposobie dostawy Produktów.
3. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportu Sprzedawcy.
4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi na terenie Polski od 1 do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie powinien w normalnych warunkach przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a). W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
b). W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. Sposób dostaw, jak również adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.
6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy uzależniony jest od: wartości Zamówienia. Klient informowany jest o koszcie dostawy danego Produktu przed złożeniem zamówienia. Ponadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.
7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w czasie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedawca może:
a) zawiadomić o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Odnosi się to w szczególności do Towarów zamówionych indywidualnie przez Klienta, nie będących w stałej ofercie Sklepu.
b) zwolnić się ze zobowiązania realizacji zamówienia poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę. Klient ma prawo wówczas odmówić przyjęcia świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy na zasadach opisanych w tymże Regulaminie.
8. Koszt wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
Dla Zamówienia o wartości do 98,99 koszt dostawy 15zł.
Dla Zamówienia o wartości od 99zł dostawa jest BEZPŁATNA.


§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, znajduje się także w zakładce Polityka zwrotów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała, ul. Osieldowa 35, 32-020 Wieliczka z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwrot@zoo8.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, który udostępnia Sprzedawca, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 30- dniowego terminu na adres: Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała, ul. Osieldowa 35, 32-020 Wieliczka, z dopiskiem „Zwrot”.
7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


§7 REKLAMACJE
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów w przypadku Klientów będących konsumentami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a w przypadku pozostałych Klientów – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura).
3. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@zoo8.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy: Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała, ul. Osieldowa 35, 32-020 Wieliczka, z dopiskiem „Reklamacja”.
4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
a). opis zaistniałej wady
b). kiedy wada się ujawniła oraz datę ujawnienia wady
c). czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji
Przy czym brak któregokolwiek z wyszczególnionych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.
5. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego reklamację ustosunkuje się na piśmie do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
6. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.


§8 WYMIANA TOWARU
1. Klient, będący konsumentem, ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego Towaru bądź też inny Towar dostępny w Sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy w cenie. W przypadku konieczności dokonania zwrotu o formie zwrotu decyduje Klient.
2. W sytuacji wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na wymianę Towaru, koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
3. Towar zakupiony przez Klienta podlega wymianie pod warunkiem, że znajduje się w stanie niezmienionym. Przez stan niezmieniony rozumiem się: pozbawiony jakichkolwiek śladów użytkowania, śladów brudu, woni oraz zaopatrzony w komplet metek producenta.


§9 NEWSLETTER
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Nawslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Konta Klienta lub zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Sprzedawcy, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.


§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała, ul. Serbska 3/28; 30-638 Kraków, NIP: 679-107-92-30 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Krakowa pod numerem REGON 357174775.
2. Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji Konta Klienta lub składania zamówienia towaru.
5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. firmie kurierskiej gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, anonimizowania, przeniesienia lub usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres: Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała, ul. Osiedlowa 35 32-020 Wieliczka, NIP: 679-107-92-30, tel. 12 655 97 81 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zoo8.pl. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Sprzedawcą w sposób wskazany powyżej lub skorzystać z funkcji dostępnych po zalogowaniu na stronie Moje konto.
7. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym szczegółowe obowiązki informacyjnie (również w zakresie praw, o których mowa w ust. 6 powyżej) oraz informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem Polityka prywatności.
8. Na żądanie Klienta, skierowane na adres sklep@zoo8.pl, Sprzedawca zapewnia Klientowi informację o:
a) udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;
b) podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli Sprzedawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenia przetwarzania danych.
9. Właściciel sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://zoo8.pl wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania serwisu internetowego będącego sklepem internetowym i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” i "Polityka cookies".


§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Sklepu internetowego pod adresem https://zoo8.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
3. Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin sklepu” oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
5. Apport Zootechnika Tomasz Maciej Szywała zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego zoo8.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego zoo8.pl. przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym
wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
6. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedawcy - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).


Regulamin od dnia: 23 maja 2018 roku.


Załączniki i strony:
Koszty i sposób dostawy
Polityka prywatności
Polityka cookies